Rädda Burgsviken

Forum Östersjön har tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken. Viken sträcker sig från Fide i norr till Burgsvik i söder och gränsar till Öja, Fide och Näs socknar. Den är Gotlands största havsvik, en mil lång och en halv mil bred med 2 mil kust. Den kan beskrivas som en miniatyr av Östersjön – en grund vik, i vilken ett stort antal vattendrag och två kommunala avloppssystem mynnar ut och tillför näringsämnen som får viken att växa igen. Det som en gång i tiden var attraktiva badstränder och fiskevatten har nu ersatts av vassruggar och igenslammade bottnar. Burgsviken är fortfarande en skönhet, särskilt när solen går ner i väster, men en skönhet i miljömässigt förfall. Projektet syftar till att återskapa en attraktiv havsvik för boende och besökare med badstränder och fiskevatten och att därmed bidra till en uthållig mark- och vattenhushållning. Projektet består av följande steg:

  • Förstudie. I ett första steg hat Forum Östersjön i samarbete med föreningar, markägare, samhällets myndigheter och forskare genomfört en förstudie som gav svar på vilka åtgärder som kan genomföras för att förbättra Burgsvikens miljö – både på land och i strandområdena.
  • I det andra steget har ett antal åtgärder genomförts och utvärderats. I detta steg har system och tekniker för ”blå tillväxt” undersökts och utvecklats.  Arbetet har bedrivits i samarbete Tekniska Högskolan, KTH, och IVL Svenska Miljöinstitutet. Forum Östersjön har lämnat rapport till Länsstyrelsen från Steg 2 i projektet. Du kan läsa hela rapporten i pdf-format här.
  • Det tredje steget, som bygger på förstudien och pilotåtgärderna, består av upprustning i full skala. Det pågår nu arbete för att få till stånd finansiering av dessa åtgärder för genomförande under de närmaste åren.

De insatser vi just nu arbetar med är:

  • En ny stor yngelplats för gädda (gäddfabrik) i anslutning till betesmarken i Fide.
  • En provodling i ”släke” på en åker också i direkt anslutning till betesmarken. Vi får på detta vis tre olika insatser i samma område nära parkering och nära vägen.
  • Tillsammans med några driftiga jordbrukare och HNI undersöker vi nu möjligheten att etablera en landbaserad fiskodling intill en tomatodlares växthus.
  • Vi skissar på en en stor ”badbalja” (600 kbm) som också skall kunna utgöra en syresättare.
  • Framåt handlar det om köpet av Burgsviks hamn och utvecklingen där – ett mångfacetterat projekt med många spännande delar.

Bilder från vasskörd och strandrensning i Burgsviken

Undervattensfilm från Burgsviken av Joakim Odelberg

Verksamhet

Forum Östersjön är en allmännyttig ideell organisation, som tagit initiativet till projektet Rädda Burgsviken,  bedriver folkbildning i form av utställningen Forum Östersjön i Vamlingbo, samverkar med Öja skola, har etablerat en rådgivande kommitté med forskare, beslutsfattare och praktiker,  deltar i Gotlands havsmiljöförening, medverkar i Östersjöveckan i Almedalen samt i Östersjöinitiativet, ett nätverk av kommuner”från Vaxholm till Trelleborg”.

Öppettider

Information om öppettider meddelas senare.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Forum Östersjön genom att anmäla dig till ordförande, Jan Larsson, forum-info [at] forumostersjon.se, med namn, adress och e-postadress samt betala in medlemsavgiften på 140 kronor till bankgiro 782-9898. Årsavgiften för institutionella medlemmar är för närvarande 25 000 kr.