Samarbete med Uppsala universitet

Uppsala universitet/Campus Gotland har skrivit ett samarbetsavtal med Forum Östersjön. Syftet är att Forum Östersjön ska stödja UU/Campus Gotland i arbetet med de Östersjörelaterade frågor som är formulerade i dokumentet ”Mål och strategier för Uppsala universitet – Campus Gotland 2013-2016”. Det innebär att kurser kring Östersjöns miljöfrågor kan komma att förläggas till Vamlingbo t ex sommaruniversitet, att UU deltar inom det nätverk av organisationer, universitet, enskilda forskare som är knutna till FÖ och att samarbetet   ska stärka UU’s förankring regionalt, nationellt och internationellt genom Östersjörelaterade aktiviteter.

Rädda Burgsviken – nästa steg

Burgsviken är Gotlands största vik till ytan – ca 15 kvadratkilometer. Viken var för några tiotal år sedan en attraktiv plats för bad, fiske och friluftsliv – en stor tillgång både för bofasta och för besökare. Burgsviken är i dag vacker på ytan, men i ett eländigt tillstånd under ytan. Viken har övergödningsproblem och en ohämmad vasstillväxt. Det är de mellersta och inre delarna som är mest påverkade. Burgsviken är i sitt nuvarande tillstånd en belastning för den fortsatta utvecklingen av fritids- och näringslivet på Storsudret.

År 2010 startade föreningen Forum Östersjön arbetet med att vända utvecklingen i Burgsviken. Tillsammans med ett tjugotal föreningar, institutioner och företag inleddes arbetet med en förprojektering. Efter en förstudie har nu ett antal pilotåtgärder satts in:

– etablerandet av ett så kallt tvåstegsdike

– restaurering av en tidigare attraktiv badplats

– restaurering av ett strandbetesområde

– undanröjande av vass i ett naturligt yngelområde

– etablerandet av en så kallad ”gäddfabrik”

– försök med densitetssorterande muddring

– etablerande av en fosforfälla

– borttagandet av spillvattnet från de kommunala avloppssystemen

– dokumentation

Förprojekteringen beräknas vara klar senast den 30 juni 2014. Den ska utgöra grunden för en plan för åtgärder runt hela Burgsviken och beräkningsgrund för ansökan om medel för den totala insatsen. Denna beräknas ta 2-3 år att genomföra.

UU och Forum Östersjön: Östersjövecka i Almedalen 2014

Uppsala universitet/Campus Gotland  har i samarbete med Forum Östersjön tagit initiativ till att under Almedalen 2014 genomföra en Östersjövecka. Den kommer att pågå från måndag till och med fredag på bästa platsen i Almedalen, Hörsalen i Almedalsbiblioteket. Vi kommer där att ordna seminarier kring olika ämnen – med EUs Östersjöstrategi, HELCOM-avtalet och den svenska havsmiljöpolitiken som ram. Under en halv dag, onsdagen den 2 juli, kommer vi att genomföra en hearing med de politiska partierna om den politik som partierna vill genomföra under de kommande fyra åren, när en rad frågor som gäller Östersjön ska beredas och beslutas. En dag kommer att ägnas åt internationellt samarbete, en dag åt det lokala havsmiljöarbetet och en dag åt näringslivets engagemang för Östersjön.

Utöver UU/Campus Gotland och Forum Östersjön deltar följande i förberedelserna: KTH, IVL, Östersjöcentrum och Stockholm Resilience centre vid Stockholms universitet, Havsmiljöinstitutet, Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Stiftelsen Hållbara hav, ÖstersjöInitiativet, Council of Baltic Sea States, Baltic Sea Action Group i Helsingfors, Östersjöfonden i Mariehamn, Zennström Philantropies i London, Baltic Sea 2020, Region Gotland, Svenska Institutet, EU-kommissionens kontor i Stockholm, Folke Rydén Production, Mattias Klum/Tierra Grande AB med flera.

Möte i rådgivande kommittén den 28 juni

Årets möte i Forum Östersjöns rådgivande kommitté äger rum lördagen den 28 juni i Vamlingbo. Mötet kommer att fungera som en generalrepetition inför Östersjöveckan i Almedalen. Inbjudan och mer information om mötet kommer till våren.

ÖstersjöInitiativet på KTH den 6 februari

ÖstersjöInitiativet och KTH höll den 6 februari ett seminarium på temat ”Havet som Resurs”, som samlade ca 40 inbjudna representanter från ÖstersjöInitiativets 13 kommuner, nationella myndigheter, miljödepartementet och forskare. Syftet var att arbeta fram ett erbjudande till ÖstersjöInitiativets kommuner om stöd för att utveckla politik och konkreta insatser för ”Hållbar utveckling i kustnära samhällen” dvs. ”blå tillväxt”.

Deltagarna var överens om att det är på den lokala/regionala nivån som internationella och nationella policys som Östersjöstrategin kan och ska omsättas till verkstad. Man var också överens om att det krävs väsentliga förändringar i dagens styrsystem och i andra incitament för att få bättre utväxling av de resurser som nu satsas på ”Havet som resurs” och för att skapa nya. Detta är en förutsättning för att verkningsfullt ta sig an dagens åtgärdsunderskott.  Samverkan mellan akademin och de lokala aktörerna (offentliga sektorn, näringslivet och invånare) måste utvecklas liksom samverkan med och inom de nationella myndigheterna. En planeringsgrupp med ÖstersjöInitiativets kommuner, forskare, myndigheter/departement kommer att inom kort samlas för att arbeta vidare med seminariets resultat som grund.  Resultatet ska presenteras under Östersjöveckan som ingår i Almedalsveckan 2014.

Samarbete med Östersjöfonden på Åland

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, vill samarbeta med Forum Östersjön. Jan Larsson berättade vid en konferens i Mariehamn om ”Rädda Burgsviken”. På Åland håller man på med ett liknande initiativ ”Rädda Lumparn”, där kommunerna och landskapsregeringen är drivande. Ledarna för projektet har aviserat att de vill komma till Gotland och Burgsvik för att ta del av erfarenheterna av vårt arbete.

Fonden, som grundades 1989 genom en privat donation har till uppgift att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö i hela regionen.

Boende i anslutning till Forum Östersjön

Högskolorna har frågat efter boende i Vamlingbo och Burgsvik för sommarskolor mm. Forum Östersjön har nu fått tillgång till en boendeanläggning, som kommer att flyttas från Visby till Vamlingbo. Diskussioner pågår med byggföretag om hur flytten ska ske och hur anläggningsarbetena ska genomföras. Sedan kommer frågan att tas upp med Region Gotlands byggnadsnämnd. Om allt går bra, kan anläggningen vara klar till våren/sommaren 2014.

Läs hela nyhetsbrevet i PDF-dokument via denna länk.