Rädda Burgsviken – dags för steg 2 och 3

Forum Östersjön är projektägare för Rädda Burgsviken och genomförde 2013-2014 en förstudie och ett antal pilotprojekt. Dessa har nu utvärderats som grund för en samlad åtgärdsplan. Region Gotland och länsstyrelsen har anslagit 400.000 kronor för steg 2, som innebär ett fortsatt arbete under 2015-2016 för att vidmakthålla resultatet av de vidtagna pilotåtgärderna. Vidare har Svenska Institutet anslagit ”seed money” för arbete med en ansökan till EU Central Baltic om finansiering av åtgärdsplanen 2016-2019.

Rädda Burgsviken har nu sju ”följare” på Gotland

Rädda Burgsviken har kommit att bli förebild för liknande initiativ på andra håll runt Gotland och det finns nu sju ”följare” i form av lokala vikprojekt. Dessa lokala projekt har gått samman och bildat Gotlands Havsmiljöförening. Denna  har till uppgift att stödja och stimulera lokal medborgarstyrd havsförvaltning och utvecklingen av den ”blå näringen” på Gotland. I föreningen ingår intressenter från följande sju vikar: Vägumeviken, Furillen, Valleviken, Lausviken, Östergarn, Austarviken och Burgsviken.

Baltic3Bays – Gotland, Åland och Ösel i samarbete för Östersjön

Rädda Burgsviken har startat ett samarbete med Åland, där en lokal förening, Rädda Lumparn, har bildats. Ledningen för projektet med landskapsregeringens miljöminister Carina Aaltonen har besökt Burgsvik och Vamlingbo för att ta del av erfarenheterna av redan genomförda åtgärder (bilden).

Med hjälp av Stockholm Environment Institute inleddes sedan diskussioner om samarbete kring Kuressaare-viken på Ösel. Dessa diskussioner har lett till att ett formellt projektsamarbete etablerats, Baltic3Bays, som kommer att söka finansiering för åtgärder i dessa tre vikar.

Gotland i globalt samarbete

Diskussioner pågår om ett globalt samarbete kring havsmiljöåtgärder, innefattande Bohai-havet i Kina, Chesapeake Bay i USA och Östersjön, som representeras av Gotland, Åland och Ösel. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet och Global Utmaning som har tagit ledningen i förberedelserna för detta projekt.

Stora Östersjöpriset  till Jan Larsson

Östersjöfonden på Åland delar ut tre priser varje år. Ett av dessa, Stora Östersjöpriset tilldelades Jan Larsson, ledare för Forum Östersjön för hans insatser för att organisera och genomföra konkreta åtgärder för att komma till rätta med övergödningen av Burgsviken och för den inspiration han ger till andra som vill ta sig an Östersjöns problem på ett praktiskt sätt. Prisutdelningen skedde den 8 maj 2015.

Östersjöforum i Vamlingbo

Under året genomfördes Östersjöforum, föreningens rådgivande kommitté,  i Vamlingbo för sjätte året i rad.  I mötet deltog beslutsfattare från Hav- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, forskare från Uppsala universitet- Campus Gotland, KTH, IVL, Linnéuniversitet samt representanter för lokala organisationer och företag som ÖstersjöInititivet, Heligholm Utveckling AB, Forum Östersjön, Museum Lars Jonsson med flera.

Östersjöveckan i Almedalen

Forum Östersjön och Uppsala universitet tog 2014 initiativet till Östersjöveckan i Almedalen, ett arrangemang som omfattade ett 20-tal seminarier, möten och en exkursion till Stora Karlsö. Under 2015 genomfördes en andra Östersjövecka, som samlade forskare, beslutsfattare och praktiker från Sverige och övriga Östersjöländer samt från EU-kommissionen och Council for Baltic Sea States. Arrangemangen har fått stor  uppmärksamhet. Förberedelser pågår från Östersjöveckan 2016, som kommer att koncentreras till onsdag den 6 och torsdag den 7 juli.

Stämma i Föreningen Forum Östersjön

Föreningen Forum Östersjön har haft stämma. Ordföranden Jan Larsson kunde rapportera om ett framgångsrikt verksamhetsår – med genomförandet av pilotprojekt i Rädda Burgsviken-projektet i samarbete med IVL och KTH med flera, etableringen av samarbeten med andra vikar runt Gotland, på Åland och Ösel, samt Östersjöveckan i Almedalen.

Forum Östersjön har ambitionen att under de kommande fem åren genomföra i full skala ett samlat åtgärdsprogram i Burgsviken och att i samarbete med högskolor och forskningsinstitut etablera denna vik som ett ”Baltic Sea Living Lab”, dvs en demoplats för hur kustsamhällen kan tackla ett svårt miljöproblem och visa resultat både i form av bättre miljö och bättre ekonomi.

Föreningens har under det gångna året haft rörelseintäkter på 1.131.971 kronor, varav 747.155 kronor utgjorts av offentliga projektmedel och andra momsfria intäkter. Årets rörelsekostnader uppgick till 1.191.155 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 9.104 kronor.

Styrelsen omvaldes. Den består av Jan Larsson, ordförande, Anita Widén, Göte Niklasson och Allan Larsson med Martin Franzén och André Fröling som suppleanter.

Läs hela nyhetsbrevet i PDF-dokument via denna länk.